Aangiftebiljet Omzetbelasting

Beste klant,

Als onderdeel van het herstellen van de economie is in het jaar 2021 bij wet enkele wijzigingen doorgevoerd voor de Omzetbelasting.
Deze zijn o.a.:

  1. Verhoging van het tarief voor de import van goederen van 10 % naar 12 %, ingaande 1 februari 2021;
  2. Verhoging van de tarieven voor de belaste leveringen van goederen en diensten van 10 % om 8 % naar 12 %, ingaande 1 oktober 2021;
  3. Verhoging van het bedrag om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemersregeling van SRD 6.000 naar SRD 24.000 per jaar, ingaande 1 oktober 2021.

Deze boven aangegeven maatregelen dienen ook geplaatst te worden in het kader van de op korte termijn in te voeren B. T.W.

Verkrijging van aangiftebiljetten

Aangezien er nog 3 maanden resteren voor het kalenderjaar 2021 heeft de Belastingdienst, vanwege redenen van eenvoud en efficiëntie, het besluit genomen om geen nieuwe aangiftebiljetten te vervaardigen en te distribueren aan belastingplichtigen.

Belastingplichtigen kunnen gebruik maken van de huidige aangiftebiljetten of kunnen nieuwe biljetten vanaf 1 oktober 2021 downloaden op de website van de Belastingdienst: belastingdienst.sr.

Indien u gebruik wenst te maken van de reeds in gebruik zijnde (oude) biljetten wordt u verzocht om rekening te houden met de wijzigingen bij het invullen van het aangiftebiljet van de Omzetbelasting (zie hieronder “instructies invullen van het aangiftebiljet”).

Invullen van het aangiftebiljet

Voor het invullen en indienen van de aangiftebiljetten van de Omzetbelasting over de maanden oktober tot en met december 2021 wordt u verzocht rekening te houden met de navolgende instructies

A. Belaste goederen

Voor belaste goederen dient bij punt 3 van het aangiftebiljet “de ontvangen vergoeding, exclusief de Omzetbelasting” te worden vermeld voor de maanden oktober tot en met december 2021. Hierbij dient het vermelde percentage van 10 % te worden doorgehaald en vervangen met 12 % voor de berekening van de verschuldigde belasting.

B. Belaste diensten

Voor belaste diensten dient bij punt 4 van het aangiftebiljet “de ontvangen vergoeding, exclusief Omzetbelasting”, te worden vermeld voor de maanden oktober tot en met december 2021. Hierbij dient het percentage van 8 % te worden doorgehaald en vervangen met 12 % voor de berekening van de verschuldigde belasting.

C. Overgangsfase belaste goederen en diensten

Bij punt 5 van het aangiftebiljet dienen de “ontvangen vergoedingen, exclusief Omzetbelasting” te worden vermeld voor belaste leveringen van goederen die vóór 1 oktober 2021 hebben plaatsgevonden. Hierbij geldt het tarief van 10 % voor de berekening van de verschuldigde Omzetbelasting.

Bij punt 6 van het aangiftebiljet dienen de “ontvangen vergoedingen, exclusief Omzetbelasting” te worden vermeld voor belaste diensten die vóór 1 oktober 2021 zijn verricht. Hierbij geldt het tarief van 8 % voor de berekening van de verschuldigde Omzetbelasting.

D. Nieuwe registraties van belastingplichtigen

Met betrekking tot nieuwe registraties van belastingplichtige ondernemers die belaste goederen leveren of belaste diensten verrichten voor de Omzetbelasting gelden de regelingen, zoals hierboven onder A, B en C staan aangegeven, onverkort. Eenieder die een aangiftebiljet vraagt kan deze downloaden van de website van de Belastingdienst of deze bij de Belastingdienst aanvragen en ophalen. 

Verruiming kleine ondernemersregeling SRD. 24.000

Natuurlijke personen van wie de omzet per kalenderjaar niet meer bedraagt dan SRD. 24.000 zijn vrijgesteld van de verplichting tot het doen van aangifte en betaling van de Omzetbelasting. Hiertoe dient er een schriftelijk in kennis stelling aan de Inspecteur Omzetbelasting te worden gericht.

Tot slot

Op een ieder wordt het beroep gedaan zich te houden aan de wettelijke regelingen en wijzigingen van de tarieven van de Omzetbelasting en zo te voorkomen dat onnodig aanslagen worden opgelegd voor het niet of niet tijdig doen van de wettelijk verplichte aangifte en betaling van de Omzetbelasting.

Nieuwe aangiftebiljetten voor Omzetbelasting vindt u hier (link naar interactief aangiftebiljet)

Samen Leven, Samen Kiezen, Samen Betalen